Algemene woorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden – verkoop en levering

1. Toepasbaarheid.
Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, werken, diensten en leveringen aan de klant behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de verkoop waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen.
Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.
De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene verkoopsvoorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Offertes.
Bij een eventuele aanvraag van een offerte worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, tot weigering van betaling, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

Indien geen termijn vermeld staat in de offerte, is onze offerte geldig voor een termijn van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum van het aanbod. De overeenkomst komt pas tot stand bij de ondertekening van een geschrift door beide partijen. Elke wijziging of aanvulling dient om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te zijn door de verkoper. Alle bestellingen langs een tussenpersoon zijn slechts geldig nadat zij door de verkoper rechtstreeks aan de koper schriftelijk worden bevestigd.
Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten.

3. Prijs.
Al onze prijzen zijn exclusief BTW.
Alle eventuele taksen, rechten, portkosten, verplaatsingskosten en andere kosten zijn ten laste van de koper.

4. Betaling.
Onze facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst of door middel van storting op één van onze rekeningen vermeld op de voorzijde van de factuur.
De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de verkoper of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens deze
Algemene verkoopsvoorwaarden.

5. Niet-betaling.
Na de vervaldag geldt een rentevoet van: de referentie-intrestvoet, vermeerderd met zeven (7) procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
Indien de koper ingebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan de verkoper tot ontbinding van de overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen.
De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag verbindt de koper zich er uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele invorderingskosten als schadevergoeding aan de verkoper een bedrag te betalen gelijk aan tien ten honderd (10%) van de onbetaalde factuurbedragen, exclusief BTW, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00).
De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld - of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. Wij behouden ons in dit geval het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de koper bij aangetekende brief, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6. Klachten.
Klachten met betrekking tot de factuur dienen gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. Bij gebrek hieraan zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud.
Klachten wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de levering dienen op straffe van verval schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken, binnen de acht (8) dagen na levering of desgevallend uitnodiging tot in ontvangstname van de goederen. Gebrekkige goederen kunnen slechts teruggezonden worden na schriftelijk akkoord van de verkoper en reizen steeds op kosten en risico van de koper.
Klachten wegens verborgen gebreken dienen op straffe van verval schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken. Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1684 B.W. of in andere wettelijke bepalingen, op zes (6) maand bepaald wordt vanaf de datum van levering of desgevallend
uitnodiging tot in ontvangstname van de goederen.
Klachten ontheffen de klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze Algemene verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.

7. Garantie.
De garantie van de verkoper beperkt zich tot de nauwkeurige uitvoering van het lastenkohier (plannen en specificaties) en order, voor zover dit bij het afsluiten van de koop nauwkeurig werd vastgelegd. De verkoper verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen teneinde een perfecte uitvoering van het lastenkohier en order overeenkomstig de geldende normen, of bij gebrek daarnaan, volgens de regels van de kunst, te garanderen.

Indien het gaat om uitvoering volgens een uitsluitend door de koper opgesteld plan en berekening, blijft de verantwoordelijkheid van de verkoper beperkt tot de strikte uitvoering volgens specificatie van deze plannen.
Teneinde een beroep te kunnen doen op de waarborg, dient de koper daartoe per brief mits gelijktijdige bevestiging per fax, de verkoper op de hoogte te stellen binnen de vijf werkdagen na vaststelling van de gebreken waarvoor de waarborg geldt. De verkoper behoudt zich het recht voor om, zelf dan wel zijn afgevaardigde, samen met de koper, ter
plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. De onkosten (verplaatsingskosten en uurlonen) gemaakt door de verkoper voor een bezoek ter plaatse worden, bij een vastgestelde ongegronde klacht van de koper, aangerekend aan deze laatste.

8. Uitvoering-Levering.
De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijnen kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering waarvan de koper kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant.


Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
De goederen worden verkocht, ontvangen en goedgekeurd in de door ons aangeduide lokalen. Eventuele kosten van in ontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de koper. De goederen verzonden met welk vervoermiddel ook, zelfs franco verstuurd, reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid van de koper. Bij laattijdige levering, verlies, diefstal of schade van de goederen, zal de koper slechts zijn verhaal kunnen uitoefenen tegen de vervoerder. Op schriftelijk verzoek van de koper, kunnen wij zorg dragen voor de verzekering van het transport, op kosten van de koper.
Gedeeltelijke uitvoering of levering heeft geen verbreking van de overeenkomst als gevolg.

9. Overgang van eigendom en risico.
Alle aan de koper geleverde goederen, zelfs wanneer deze door hem worden gebruikt, blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. Wordt het bestelde door de koper doorverkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen.
De koper draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning van de goederen.

10. Aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van de verkoper is steeds beperkt tot de terugbetaling van de waarde van de gebrekkige goederen of defecte onderdelen, hetzij de gratis vervanging ervan, naar keuze van de verkoper. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor onrechtstreekse schade, zoals gebruiksderving, (de)montagekosten, schade aan andere onderdelen of goederen et cetera.

Ingeval van overmacht wordt iedere verplichting tot dienstverlening van de verkoper geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van deze overmacht, zonder dat de verkoper tot enige schadevergoeding terzake gehouden is voor een eventueel geleden schade of verlies en zonder dat een facturatievermindering plaatsvindt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen door de verkoper geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

11.Auteursrecht.
De kunstenaar behoud het auteurs- en het intellectueel recht.
Uittreksel auteurswet:
De kunstenaar behoud de immanente rechten van de verkrijger, behoud het auteursrecht en het tentoonstellingsrecht. Alle andere morele rechten en vermogensrechten betreffende het auteurschap, zoals het afbeeldingsrecht blijven eigendom van de vernoemde kunstenaar.
Art 3Ş1 Met het oog op het uit oefenen van zijn vermogensrecht moet de kunstenaar op een redelijke manier toegang hebben tot zijn werk.
Art Bij overdracht van het werk aan de verkrijger wordt het recht overgedragen het werk als dusdaning tentoon te stellen, in omstandigheden die geen afbreuk doen aan de eer en de faam van de auteur; de andere auteursrechten worden echter niet overgedragen. Hierbij houd de overdracht van het werk in dat het verboden is om het werk te reproduceren.


12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht.
Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper, tenzij de verkoper de overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbanken verkiest.

Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.